www.interlingua.dk

INTERLINGUA - communication sin frontieras            Dansk Interlingua Union

 
 Overblik
Forside

Yderligere oplysninger, forslag, kommentarer eller spørgsmål:
DANSK INTERLINGUA UNION
Sekretariatet, Kirkeholmen 10, DK-2630 Taastrup
www.interlingua.dk
 
C O M M E N T A R I O   A C T U A L   ---     decembre 2002

Thomas Breinstrup, DIUs sekretærAf Thomas Breinstrup, 
DIUs sekretær 

Le Union Babylonian
Den Babylonske Union

Bulgaro, tcheco, estoniano, latviano, lituano, hungaro, maltese, polonese, romaniano, slovaco, sloveno, turco. Adde los a danese, svedese, finnese, anglese, germano, nederlandese, francese, portugese, espaniol, italiano e greco. Il ha duo possibile solutiones: le UE o le nove Turre de Babel. Bulgarsk, tjekkisk, estisk, lettisk, litauisk, ungarsk, maltesisk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk, tyrkisk. Føj dem til dansk, svensk, finsk, engelsk, tysk, hollandsk, fransk, portugisisk, spansk, italiensk og græsk. Der er to mulige løsninger: EU eller et nyt Babelstårn.

Le Union Europee ja ha sectiones in su sito Internet in le veniente linguas official. EU har allerede sektioner på Internet på de kommende officielle sprog.
Il es absolutemente essential pro le collaboration international que le participantes pote exprimer se in lor lingua national. Es le sol maniera de assecurar le profunditate e nuances del debattos e discussiones que duce a resultatos constructive, seriose e con perspectivas. Det er absolut essentielt for det internationale samarbejde, at deltagerne kan udtrykke sig på deres nationalsprog. Det er den eneste måde at sikre dybden og nuancerne i debatterne og diskussionerne, som fører til konstruktive og seriøse resultater med perspektiv.
Ma il es anque absolutemente essential que on non face tote collaboration submerger in greges de traductores e interpretes – non existente in le combinationes necessari – e in enorme facturas pro laborar in omne combinationes lingual. Men det er også absolut essentielt, at man ikke får alt samarbejde til at drukne i hærskarer af oversættere og tolke - som ikke findes til de nødvendige kombinationer - og i enorme regninger for at arbejde på alle sprogkombinationer.
Considera in surplus le incredibile retardos con le quales le documentos va apparer in cata lingua, memorante que iste documentos ha valores juridic e assi debe exister in le linguas national. Overvej yderligere den utrolige forsinkelse, med hvilken dokumenter vil foreligge på hvert sprog, og husk, at disse dokumenter har juridisk gyldighed og derfor skal findes på nationalsprogene.
Communication sin frontieras es le motto del Union Mundial pro Interlingua, e interlingua es iste instrumento. On pote in breve tempore educar le personal competente del UE in interlingua – e anque le europarlamentarios pote communicar directemente. Traduction e interpretation es solmente necessari inter le linguas national e interlingua, non inter omne combinationes con le risco de miscomprensiones, proque interpretes traduce de lo que altere interpretes traduceva. Considera le idea. Es le saison de miraculos. Kommunikation uden grænser es mottoet for Verdens Interlingua-Unionen, og interlingua er dette instrument. Man kan på kort tid uddanne det kompetente EU-personale i interlingua - og også europaparlamentarikerne kan kommunikere direkte. Oversættelse og tolkning er un nødvendig mellem nationalsprogene og interlingua, ikke mellem alle kombinationer med risikoen for misforståelser, fordi tolkene oversætter fra det, som andre tolke har oversat. Overvej ideen. Det er årstiden for mirakler.
Felice Natal e un bon e successose Anno Nove a omnes – e a revider in le multo active 2003. Glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår til alle - og på gensyn i det meget aktive 2003.

Commentario actual: 5. december 2002 --- Læs tidligere kommentarer